Etiske retningslinjer

Abakus sine etiske retningslinjer finnes også i dokumentform her.

1 Definisjoner

 • Avvik er forhold som kan medføre skade på mennesker, miljø eller materiell, samt misnøye knyttet til studiemiljøet, respekt, likebehandling, ytringsklima, møteplasser og studentvelferd.

 • Konflikt kan være stor uenighet, som for eksempel interessekonflikt eller sakskonflikt, mellom to personer, en person og en gruppe, eller to grupper. I noen tilfeller kan konflikter eskalere til å bli en større personkonflikt som oppleves belastende for den enkelte.

 • Mobbing kan være negative hendelser, ytringer og unnlatelser som systematisk og vedvarende rettes mot en og samme person. For at det skal kalles mobbing må de være gjentagende og forekomme over tid. Typisk kjennetegn er en opplevd maktubalanse, der en part opplever å ha vanskelig for å forsvare seg.

 • Trakassering er handlinger, unnlatelser eller ytringer som har til hensikt eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende og/eller ydmykende. Grovt forstyrrende atferd faller inn under begrepet trakassering. Handlingene gjentas ofte over tid, men også enkelthendelser kommer inn under begrepsdefinisjonen.

 • Seksuell trakassering er enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har til hensikt eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Med seksuell oppmerksomhet menes oppmerksomhet av seksuell karakter eller som er seksuelt betont. For at noe skal være seksuell trakassering, må oppmerksomheten være uønsket og ikke gjensidig.

 • Rasisme[1] blir sett på som holdninger og ideer om at mennesker kan kategoriseres etter rase eller etnisitet, og at noen raser eller etniske grupper er overlegne og mer verdt enn andre.

 • Diskriminering[2] er å behandle noen ulikt basert på kjønn, religion, nasjonalitet, alder eller funksjonsevne.

 • Korrupsjon[3] omfatter det å bestikke eller ta i mot bestikkelser i form av penger, gaver eller tjenester. Det er ikke et entydig begrep, og omfatter i sin vide forstand også det å påvirke andre til å utføre arbeidet sitt på en bestemt måte, såkalt påvirkningshandel.

 • Tillitspersoner er personer som innehar verv som er tildelt ekstra tillit, både formelt og uformelt, i Abakus. Herunder faller eksempelvis medlemmer av Hovedstyret, komitéledere, baksidakontakter i komité/revy og revysjefer.

 • Kritikkverdige forhold vil benyttes som et samlebegrep på mobbing, (seksuell) trakassering, økonomisk kriminalitet og annen uakseptabel oppførsel.

 • Uaktsomhet[4] er en form for skyld som innebærer at en har opptrådt i strid med det en alminnelig fornuftig person ville gjort i en tilsvarende situasjon.

 • Grov uaktsomhet[5] krever gjerne et markert avvik mellom den utviste atferd og en atferd som objektivt kan betegnes som forsvarlig. Grensen mellom aktsom (forsvarlig), uaktsom og grovt uaktsom atferd vil bero på et skjønn, og kan ofte være vanskelig å trekke.

 • En forsettlig[6] handling er en som er gjort med vilje.

2 Formål

I Abakus har vi fire verdier som forteller om hva slags type linjeforening vi ønsker å være: Bærekraftig, Åpen, Proaktiv og Attraktiv. Disse verdiene skal også reflekteres i de etiske retningslinjene for medlemmene våre. Abakus’ etiske retningslinjer oppsummerer linjeforeningens etiske praksis, og utdyper hvilke regler og forventninger Abakus har til samhandling og oppførsel for alle våre medlemmer.

Formålet med disse etiske retningslinjene er å sette en standard for hvordan vi skal oppføre oss mot hverandre for å skape et trygt miljø og sørge for at alle har en god studiehverdag. Retningslinjene skal i tillegg støtte opp om linjeforeningens omdømme ved å veilede hvordan vi skal utføre arbeidsoppgaver på vegne av Abakus og behandle eksterne samarbeidspartnere samt Abakus’ eiendom.

3 Hvem gjelder retningslinjene for?

Abakus’ etiske retningslinjer gjelder for samtlige medlemmer av Abakus og andre personer i situasjoner hvor de blir betraktet som representanter for Abakus. Dette gjelder både nåværende og utgåtte studenter.

Alle medlemmer skal ha oversikt over og etter beste evne opptre i henhold til retningslinjene. Som et medlem av Abakus har du en plikt til å varsle om brudd på disse retningslinjene. For å sørge for at alle opplever Abakus som et trygt sted og at vi har en god kultur i Abakus er det viktig å melde ifra om forhold som er i strid med retningslinjene. Hvordan varsling skal skje, er beskrevet i seksjon 10.

4 Generelt – Du er en abakule!

Som medlem av Abakus og student på NTNU forventes det at en følger norsk lov og rett, både på og utenfor campus. Medlemskap i Abakus innebærer at du har muligheten til å påvirke hverdagen til dine medstudenter, og muligheten til å bidra til et trygt oginkluderende miljø i linjeforeningen.

For å sikre at Abakus er en linjeforening det er ønskelig å være en del av, er det noen generelle punkter som er med på å definere kulturen vi ønsker å ha i Abakus:

 • Medlemmer av Abakus skal, som studenter ved NTNU, følge NTNUs retningslinjer for studenter. Disse er tilgjengelig her:

 • Medlemmer av Abakus skal følge Abakus’ retningslinjer som deltaker på arrangementer i regi av Abakus, ved tilstedeværelse på arealer disponert av Abakus eller som eksplisitt representant for linjeforeningen i eksterne situasjoner.

 • Medlemmer av Abakus skal behandle alle medmennesker med respekt.

 • Medlemmer av Abakus skal etterstrebe å være inkluderende.

 • Medlemmer av Abakus skal ikke diskriminere basert på etnisitet, kjønn, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, alder eller en kombinasjon av disse.

 • Medlemmer av Abakus skal behandle Abakus’ eiendom med respekt.

5 Oppførsel i Abakus

“Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil”

- Kardemommeloven

5.1 Kultur

Alle i Abakus har et felles ansvar for å skape et godt og positivt studiemiljø, der alle føler seg inkludert og ivaretatt. I Abakus skal vi ha en kultur for å behandle hverandre med respekt og toleranse, hjelpe hverandre og vise omtanke. Vi skal etterstrebe å ha en kultur i Abakus der , og på ingen måte er godtatt og Abakus ønsker ikke at det utøves drikkepress på arrangementer i linjeforeningens regi. Det skal være oppfordret til og ønskelig at det er lett å varsle om en føler dette ikke er ivaretatt.

5.2 Mobbing og trakassering

Mobbing og trakassering er ikke akseptert i Abakus. Mobbing og trakassering av medstudenter er brudd på retningslinjene, og alle som føler seg mobbet, diskriminert eller trakassert skal tas på alvor. Studenter som mobber og trakasserer andre studenter, kan ilegges sanksjoner som beskrevet i seksjon 11.4 Sanksjoner.

Abakuler som får kjennskap til at andre studenter har blitt mobbet eller trakassert skal melde ifra.

6 Opptreden på Abakus’ arrangementer

Abakus arrangerer både sosiale og faglige arrangementer internt og med eksterne samarbeidspartnere for medlemmene i linjeforeningen. Denne seksjonen beskriver hvordan de etiske retningslinjene gjelder for slike arrangementer. I tillegg forventes det at abakuler følger arrangementsreglene definert av Abakus [9].

6.1 Generelt

Under deltakelse på alle Abakus’ arrangementer skal en utvise gode holdninger og opptre med vanlig folkeskikk. Deltakere skal vise respekt for andre deltakere og arrangørene av arrangementet, og følge tilhørende arrangementsregler. Lokaler og utstyr i forbindelse med arrangementet skal behandles på en ansvarlig måte. Abakus godtar ikke utøvelse av hærverk, og slike tilfeller vil sanksjoneres i henhold til seksjon 11.4 Sanksjoner.

6.2 Med andre studentorganisasjoner

Som deltaker på arrangementer i regi av eller i samarbeid med andre studentorganisasjoner, skal medlemmer av Abakus følge tilsvarende retningslinjer som i seksjon 6.1 Generelt. Det skal fremvises respekt for alle deltakerne, både fra egen eller andre organisasjoner. Personer utenfor Abakus kan melde inn saker om representanter fra Abakus.

Dersom et medlem som representerer Abakus er involvert i eller utfører en handling som er i strid med de etiske retningslinjene på et arrangement i regi av en annen studentorganisasjon, vil Abakus behandle saken og ilegge sanksjoner hvis nødvendig. Konsekvensene vil være det samme som i seksjon 6.4 Konsekvenser for akseptabel oppførsel.

Hvis en abakule derimot melder ifra om en hendelse angående noen i en annen studentorganisasjon, har ikke Abakus noen myndighet til å gi sanksjoner. Abakus vil etter beste evne veilede medlemmet i videreføring av saken til rette instans. Dette kan for eksempel være linjeforeningen den andre studenten tilhører eller NTNU, og det oppfordres til å rapportere om upassende hendelser.

6.3 Med bedrifter

Ved bedriftsarrangementer skal det fremvises respekt for at bedriftene bruker tid og ressurser på å presentere seg som en potensiell arbeidsgiver for abakuler. Deltakere skal etterstrebe å stille som gode representanter for Abakus.

Dersom det varsles om kritikkverdige forhold som omhandler en representant fra en bedrift, har ikke Abakus myndighet til å ilegge sanksjoner. Saken vil etter beste evne tas videre til rett instans i bedriften det gjelder.

6.4 Konsekvenser for uakseptabel oppførsel

Ved arrangementer skilles det mellom to type reaksjoner; umiddelbare sanksjoner og sanksjoner i etterkant av arrangementer.

Oppførsel som oppleves av arrangør som uakseptabel vil kunne få umiddelbare konsekvenser, enten ved tilsnakk under eller i etterkant av arrangementet. Dette gjelder for alle arrangementer der Abakus står som hoved- eller medarrangør. Arrangør har i tillegg rett til å vurdere og utøve sanksjoner dersom det anses som nødvendig eller hensiktsmessig. Eksempler på umiddelbare sanksjoner er:

 • Tilsnakk

 • Midlertidig bortvisning

 • Utdeling av prikk på abakus.no

Dersom det forekommer et varsel om kritikkverdige forhold i forbindelse med et arrangement kan sanksjoner med høyere alvorlighetsgrad vurderes i etterkant.

7 I tjeneste for Abakus

For medlemmer som utfører arbeid på vegne av Abakus, og kan sies at er i tjeneste for Abakus, gjelder følgende punkter i tillegg til øvrige retningslinjer.

7.1 Arrangementer

Abakuler som arrangerer arrangementer og som kan regnes som i tjeneste for Abakus, skal etter beste evne utføre den jobben de har fått ansvar for. Abakom ilegges mye tillit til å sørge for et sosialt og faglig tilbud til det beste for Abakus og å bruke Abakus midler på en forsvarlig måte. Abakus skal derfor alltid gjøre de nødvendige vurderingene med Abakus’ beste som hensikt. Ansvarlig arrangør skal utvise ansvarlig oppførsel og unngå en tilstand der vedkommende ikke klarer å gjennomføre arrangementet på en god måte.

7.2 Bruk av Abakus’ eiendom og utstyr

Utstyr som tilhører Abakus og som brukes i forbindelse med arrangementer i Abakus skal holdes i god stand. Alt som tilhører Abakus skal til enhver tid behandles og benyttes etter gjeldende regler. Ved benyttelse av Abakus’ utstyr til privat bruk skal det avklares med ansvarlig for utstyret og skje etter fastlagte retningslinjer. Det er ikke tillatt å utnytte Abakus’ utstyr på et vis som går utover andre abakulers muligheter til å benytte utstyret.

Ved ødeleggelse eller skade av Abakus’ utstyr kan de(n) ansvarlige pålegges erstatningskrav, i tillegg til andre sanksjoner dersom det vurderes som nødvendig. Vi skiller her mellom to ulike situasjoner:

 • I tjeneste for Abakus: Siden abakulen var på jobb for Abakus dekkes skadene av Abakus. Dette gjelder så lenge det ikke er fremvist .

 • Privat bruk: Dersom utstyret ødelegges utenfor jobb på vegne av Abakus, pålegger alle abakuler seg muligheten for økonomisk erstatning.

7.3 Taushetsplikt og konfidensialitet

Taushetsplikten er grunnleggende for åpenhet og tillit i Abakus. Personer ilagt verv i Abakus er pålagt taushetsplikt for konfidensiell informasjon tilegnet gjennom vervet.

Informasjon som du tilegner deg som medlem eller gjennom et verv i Abakus som kan skade Abakus’ konkurransefortrinn skal ikke deles. Herunder, faller informasjon om priser og prosedyrer, samt innhold i avtaler eller kontrakter med eksterne parter. Dette gjelder også informasjon som er gjort tilgjengelig for medlemmer, men ikke utad.

7.4 Bestikkelser og korrupsjon

Som medlem av Abakus skal en ikke ta imot bestikkelser. Abakuler skal ikke la beslutninger eller handlinger bli påvirket av press eller tilbud om fordeler fra parter som har egeninteresser. Dette gjelder både fra bedrifter, organisasjoner og andre abakuler. Eksempler på fordeler kan være gaver, rabatter eller tjenester. Tilsvarende skal ingen gi eller tilby fordeler eller goder til eksterne parter i bytte mot gaver.

Gaver/donasjoner gitt til Abakus skal under ingen omstendigheter gi noen fordeler til den som gir.

7.5 Lederstillinger i Abakus

Som med lederverv i Abakus (eksempelvis medlemmer av Hovedstyret, komitéledere og revysjefer) er det viktig å være et godt forbilde og en god representant for Abakus som behandler alle med respekt og integritet. Avgjørelser som fattes skal ha Abakus’ beste som grunnlag.

Det er viktig å være klar over den posisjonen en har og den beslutningsmyndigheten en er tildelt, og ikke utnytte denne som et virkemiddel for å oppnå egen vinning.

8 Abakus’ fellesmidler og økonomi

I Abakus velger vi bærekraftige økonomiske investeringer og søker rimelige løsninger så langt det er mulig. Alle medlemmer av Abakus etterstreber måtehold ved innkjøp på vegne av Abakus og bruker ikke mer penger enn det som er nødvendig og tillatt.

Ved omstendigheter der en privatperson får tilbakebetalt penger av Abakus, plikter personen seg til å oppgi korrekt informasjon om hva midlene har blitt benyttet til, og dokumentasjon på dette.

Økonomiske goder i Abakus er nettopp goder og skal ikke misbrukes eller utnyttes. Enhver som har tilgang til slike økonomiske gode plikter å benytte seg av disse i henhold til regler som følger disse godene.

Abakus’ økonomiske midler skal aldri benyttes til privat bruk. Dette gjelder selv om personen har til hensikt å betale Abakus tilbake senere.

Personer som har direkte tilgang til Abakus’ midler plikter også til å følge regler tilknyttet dette.

9 Ulovlige handlinger

Dersom det forekommer og varsles om ulovlige handlinger som kan knyttes til medlemmer av Abakus, skal disse i hovedsak ikke behandles av Abakus, men sendes videre til politiet. Som et parallelt forløp vil Abakus også vurdere å gi egne sanksjoner basert på alvorlighetsgraden til overtredelsen.

10 Varsling

Varsling er å videreformidle opplysninger om kritikkverdige forhold til noen som selv kan bidra til at forholdene rettes opp. Abakuler skal oppleve at det er ønskelig og trygt å si ifra om bekymringer og kritikkverdige forhold. Dersom en abakule blir kjent med omstendigheter som er i strid med enten lover og regler, Abakus’ etiske retningslinjer eller alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt, oppfordres den til å varsle om dette.

10.1 Slik varsler du

Det er flere måter å varsle på og det skal være mulig å varsle til en instans som varsler er komfortabel med og har tillit til. Det er mulig å varsle både muntlig og skriftlig. Det oppfordres at varselet formuleres på en saklig måte og at det gis så mye kontekst som mulig rundt omstendighetene. Et varsel burde inneholde svar på følgende spørsmål:

 • Hva har skjedd?

 • Hvem er involvert?

 • Hvor skjedde det?

 • Når skjedde det?

 • Har det skjedd flere ganger?

 • Var det vitner tilstede?

For at et varsel skal inneholde nok behandlingsgrunnlag er det nødvendig å gi nok informasjon til å svare på spørsmålene ovenfor.

10.2 Varslingskanaler

Det er definert noen konkrete kanaler som en varsler kan benytte seg av, men i tillegg kan varsler velge å kontakte andre tillitspersoner som har taushetsplikt og vil ta varselet videre.

Varslingskanaler:

 • Abakus’ kontaktskjema

  • Gjennom kontaktskjemaet har du mulighet til å sende inn varsel til Hovedstyret eller en komitéleder.

 • Mail til leder av Abakus (leder@abakus.no)

 • Varsle via NTNUs varslingsportal: Si fra!

  • Ved bruk av denne kanalen varsler du direkte til NTNU, og det vil være NTNU som behandler saken. Abakus vil ikke nødvendigvis bli involvert.

Hvis en abakule som skal varsle ønsker å være anonym, anvendes kontaktskjemaet eller varslingsportalen til NTNU.

11 Saksgang

Ved mottak av et varsel, må den som mottar varselet først vurdere om den er rette instans til å behandle varselet, eller om det må videreformidles til andre instanser. Ethvert varsel skal undersøkes og eventuelt behandles hvis det finnes nok grunnlag til det. Å varsle skal i seg selv ikke føre til negative reaksjoner. Misbruk av varslingssystemet er ikke akseptabelt.

Dersom et varsel kommer inn via kontaktskjema eller direkte til leder av Abakus via mail, skal ett til to andre medlemmer av Hovedstyret involveres og disse skal opptre som saksbehandlere sammen med leder. Disse har i oppgave å gjøre undersøkelser og komme frem til en konklusjon og eventuelle tiltak.

Dersom en tillitsperson i Abakus eller en annen part varsles om kritikkverdige forhold, skal leder av Abakus orienteres om at varselet har kommet inn, men det skal etter beste evne forsøkes å løses internt i grupperingen eller for enkeltpersonen. Dersom leder av Abakus vurderer det som så alvorlig at det burde tas i Hovedstyret, skal saksbehandlingen fortsette som beskrevet over.

Behandlerne av varslingssaker skal etterstrebe åpenhet rundt prosess og saksgang, og sørge for at alle relevante parter har den nødvendige informasjonen. Ved et varsel, skal det etterstrebes å gjennomføre prosessen så raskt som mulig, samtidig som det ivaretas en forsvarlig saksbehandling og en saklig, rettferdig prosess for de involverte. Saksbehandler har ansvar for at de faktiske forhold i saken undersøkes og avdekkes, ved å utføre nødvendige undersøkelser. All informasjon om de involverte parter i saken skal ikke være kjent av flere enn det som absolutt er nødvendig for den videre saksbehandlingen.

Det er ikke i alle tilfeller den som varsler ønsker å få varselet behandlet, men kun ønsker å si ifra om forhold. Dette skal respekteres av de som mottar varselet. I alle tilfeller er det heller ikke mulig å avgjøre med sikkerhet om det som varsles om er reelle forhold eller ikke, og det må være rom for at ikke alle saker får en konklusjon. Dette gjelder spesielt i saker der det er ord mot ord og det ikke foreligger andre konkrete bevis.

Med jevne mellomrom skal Hovedstyret sende en oversikt over saker til kontaktperson ved NTNU som har forekommet siden sist rapportering. Dette dokumentet er totalt anonymisert, og viser kun varsler oppsummert som tall.

11.1 Saksgang ved ikke-anonyme varsler

Ved mottatt varsel, skal varsler informeres om at varselet er mottatt og orienteres om forventet framdrift i saken. Dersom varselet er mottatt muntlig, skal den som mottar dette, dokumentere varselet skriftlig.

Før de(n) anklagede kontaktes i sakens anledning skal det undersøkes om påstandene i varselet kan antas å være riktig ved å innhente nødvendig informasjon. Dersom varselet viser seg å være ubegrunnet, skal ikke de(n) påstått involverte informeres om varselet. I slike tilfeller skal varsleren få en tilbakemelding på at behandlingsgrunnlaget er for svakt og at varselet ikke vil bli tatt videre.

Dersom det finnes nok behandlingsgrunnlag i varselet, skal den anklagede bli gitt beskjed om at det har kommet inn et varsel. Den anklagede har rett til få innsyn i hva varselet omhandler, og til å fortelle sin side av saken før det tas en beslutning i saken. Varslerens identitet skal i utgangspunktet ikke gjøres kjent for de(n) anklagede.

For å samle inn informasjon skal det gjennomføres en innkalling av involverte til hvert sitt møte, der en tydelig plan og sakspapirer blir sendt ut i forkant. Informasjonsinnsamlingen har som formål å verifisere de forhold det er varslet om.

Ved endt saksbehandling skal både varsler og de(n) anklagede få en tilbakemelding og det skal utarbeides en skriftlig rapport som beskriver det faktiske grunnlaget med en vurdering og eventuell informasjon angående videre tiltak. Saksbehandlerne vil ut ifra tiltakene som er beskrevet i seksjon 11.4 Sanksjoner avgjøre hvilke sanksjoner som er passende i den enkelte situasjonen. I etterkant vil det lagres en anonymisert rapport som kun er tilgjengelig for sittende medlemmer av Hovedstyret.

11.2 Saksgang ved anonyme varsler

Alle har rett til å varsle anonymt, men i slike tilfeller er det to ting det er viktig å være oppmerksom på.

Ved anonym varsling kan den som mottar varselet ha begrenset mulighet til å undersøke varselet, da en ikke har anledning til å stille oppfølgingsspørsmål. En har heller ikke mulighet til å gi tilbakemelding om hvorvidt det var et kritikkverdig forhold det ble varslet om.

For å også kunne ivareta rettighetene til de(n) anklagede, er det ved et anonymt varsel avhengig av hvorvidt det gis nok behandlingsgrunnlag i varselet til å gå videre med saken eller ikke. De(n) anklagede har uansett rett til å få nok informasjon til å vite hvilke omstendigheter det er varslet om. Dersom det ikke oppleves som det er nok grunnlag i varselet til å behandle saken, vil ikke varselet tas opp med de(n) anklagede.

Dersom det anonyme varselet inneholder nok informasjon og fremlegger nok bevis for omstendighetene det varsles om vil saken tas opp med de(n) anklagede og behandles på samme måte som beskrevet i seksjon 11.1 Saksgang ved ikke-anonyme varsler , bare uten videre involvering av varsler.

11.3 Prinsipper for saksgang

Følgende prinsipper skal være gjennomgående i all håndtering av varsler.

11.3.1 Taushetsplikt

Saksbehandlere og alle med innsyn i sakens natur er underlagt taushetsplikt. Sakens parter skal opptre ryddig og saklig i forhold til prosessen og i forhold til hverandre. Sak og prosess skal ikke diskuteres utad verken under behandling eller i ettertid. Dokumentasjon skal oppbevares forsvarlig både underveis i saksbehandlingen samt i ettertid.

11.3.2 Habilitet

I tilfeller der varselet omhandler noen i Hovedstyret eller noen av de andre alternativene for varsling, kan varsler henvende seg til andre naturlige parter, enten innad i Abakus eller eksterne parter, som vil ta varselet videre. I tilfeller der noen er inhabil til saken eller involverte parter, skal vedkommende ikke være involvert i saksbehandlingen.

11.3.3 Involvering av eksterne parter

I saker der det ikke er hensiktsmessig at det er studenter som er saksbehandlere skal det involveres profesjonelle parter som kan overta eller støtte i saksbehandlingen. Dette kan være for å sikre riktig saksgang, eller for å lette på psykiske påkjennelser som noen saker kan ha. I alle saker skal Hovedstyret vurdere å be om bistand fra eksterne parter ved behov.

Eksempler på saker som kan anses som tunge å behandle for studenter er saker som omhandler eller grove tilfeller av mobbing der dette har hatt store personlige konsekvenser for varsler. Denne listen er ikke fullstendig, og hver sak må vurderes for seg selv.

11.4 Sanksjoner

Abakus’ sanksjoner brukt i denne kontekst fokuserer eksplisitt på negative sanksjoner som konsekvens av brudd på Abakus’ retningslinjer. Sanksjonene har ikke som formål å erstatte det norske straffesystem. Abakus vil kunne anmelde en hendelse dersom det bryter med norsk lov, men kun dersom lovbruddet har skjedd i Abakus-sammenheng. Abakus’ sanksjoner vil i slike tilfeller kunne iverksettes i tillegg, og skal fungere som en reaksjon fra Abakus på ulovlige handlinger gjort av medlemmer.

Økonomisk erstatning ved ødeleggelse/skade av utstyr kan forekomme i tillegg til sanksjonene som nevnes, uavhengig av om det er uhell eller ikke. Dette vurderes i henhold til seksjon 7.2 Bruk av Abakus' eiendom og ustyr.

Konsekvensmatrisen øker i alvorlighetsgrad fra venstre til høyre; både for brudd av retningslinjer og for effekt av sanksjon.Failed to load image...
Tabell 1: Tabell over mulige sanksjoner

Sanksjoner for uaktsomt brudd på retningslinjer kan gis av ansvarlig(e) arrangør(er) og/eller av Hovedstyret. Mer alvorlige sanksjoner kan kun gis av Hovedstyret, men det kan være i samarbeid med arrangør(er).

[1] Rasisme, Store norske leksikon, https://snl.no/rasisme

[2] Diskriminering, Store norske leksikon, https://snl.no/diskriminering

[3] Korrupsjon, Økokrim, https://www.okokrim.no/korrupsjon.422251.no.html

[4] Uaktsomhet, Jusleksikon, https://jusleksikon.no/wiki/Uaktsomhet

[5] Uaktsomhet, Jusleksikon, https://jusleksikon.no/wiki/Uaktsomhet

[6] Forsett, Jusleksikon, https://jusleksikon.no/wiki/Forsett

[7] Uakseptabel adferd - mobbing og konflikter for studenter, NTNU, https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Uakseptabel+adferd+-+mobbing+og+konflikter+for+studenter

[8] Seksuell trakassering, NTNU, https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Seksuell+trakassering

[9] Arrangementsregler, Abakus, https://abakus.no/pages/arrangementer/26-arrangementsreglerher