Om Abakus

Content cover photo

Arrangementsregler

Skulle det være spørsmål etter at dette er lest, ta gjerne kontakt med oss i Hovedstyret på abakus@abakus.no. Dersom man mener man har fått en urettferdig prikk eller at det har skjedd en feil, ta kontakt med komiteen som var ansvarlig for det gjeldende arrangementet.

Disse reglene gjelder på alle Abakus-arrangementer og på Abakus’ bruksområder (Kontoret og LaBamba). 

Hva gir prikker

 • Å melde seg av et arrangement etter avmeldingsfristen gir én prikk

 • Om man ikke møter opp på et arrangement hvor man er påmeldt gir det to prikker

 • Avmelding etter 12:00 to timer før det er arrangement er ikke mulig, som betyr at man får to prikker om man ikke møter

 • Dersom man er påmeldt og møter opp etter at arrangementet har startet får man én prikk

 • Betales det for sent eller mangler det betaling på et arrangement med deltakeravgift gis det en prikk og ny betalingsfrist. Dersom betalingen fortsatt ikke er mottatt innen den nye fristen, vil det utstedes en ytterligere prikk samt avmelding av gjeldende arrangement. 

 • Dersom deltakeren oppfører seg upassende og ikke retter seg etter advarsler fra arrangementsansvarlig kan arrangerende komite gi opp til tre prikker

 • Flyttes du opp fra venteliste gjelder samme regler som ellers

 • Ved enkelte tilfeller utviser vi skjønn. Hvis du mener at du har fått en feilaktig prikk må du sende mail til den arrangerende komitéen eller til personen som står oppført som arrangør på arrangementet.

Bedriftsarrangementer

Dersom deltakeren oppfører seg upassende på et bedriftsarrangement, kan arrangerende komité gi opp til tre prikker. Upassende oppførsel innebærer, men er ikke begrenset til, overdrevent bruk av mobil, soving, og atferd som tydelig forstyrrer bedriftsarrangementet.

Konsekvenser av prikker

 • Én prikk innebærer at du må vente 3 timer etter ordinær påmeldingsstart for å melde deg på et arrangement. 

 • To prikker innebærer at du må vente 12 timer etter ordinær påmeldingsstart for å melde deg på et arrangement. 

 • Tre prikker fører til sisteprioritet på alle arrangementer. 

 • Hver prikk er aktiv i 20 dager fra prikken er utdelt.*

*Prikkene fryses i julen og om sommeren. Fryseperioden starter fra dagen det er semesteret siste påmeldingsarrangement som er åpent for hele Abakus. Det vil si at dager i disse periodene ikke teller på prikkene.

Eksempel

Hvis du får en prikk dag 1 og to prikker 10 dager senere, vil du ha en aktiv prikk i 10 dager, tre aktive prikker i 10 dager og så to aktive prikker i 10 dager. 

Betalingsarrangementer

En deltaker forplikter seg til å betale på lik linje med deltakere som møter opp, såfremt deltakeren var påmeldt etter avmeldingsfristen.

Refundering

Dersom man har betalt for et arrangement, men melder seg av arrangementet, vil man få igjen penger dersom noen andre på venteliste tar plassen til vedkommende og betaler. Arrangerende komite har interne rutiner på når denne utbetalingen vil skje. Man kan ikke forvente å motta refundering før arrangementet er avholdt.

Oppmøteregler

Dersom det ikke er spesifisert i arrangementsteksten, vil det alltid foregå en registrering av deltakere på arrangementet. Du er selv ansvarlig for å sørge for at du blir registrert før ventelisten åpnes for innslipp.

Ventelisteregler

Ventelisten på abakus.no gjelder kun frem til innslipp på eventen starter. Etter dette er det førstemann til mølla og køen blir i den rekkefølgen man registrerer seg på stedet.

Deltakere som står på venteliste er forventet at kan møte opp dersom det blir en ledig plass. Dette gjelder helt frem til arrangementets starttid. Det er deltakerens ansvar å melde seg av ventelisten, hvis det ikke passer allikevel. 

Du får ikke prikk av å melde deg av ventelisten, selv etter avregistreringsfristen. Det er ikke mulig å gi en plass direkte til noen andre. Nestemann på venteliste er alltid neste mulige deltaker ved en avmelding. Dette gjelder også ved betalte arrangementer.

Som deltaker fra ventelisten har man ikke mulighet til å betale i forkant av arrangementet. Man er derfor ansvarlig for å sørge for at man betaler i ettertid. Får man et økonomisk krav fra arrangørene på billett, skal dette etterfølges innen 7 dager fra arrangementet ble avholdt. Dersom melding ikke er mottatt, er man selv ansvarlig for å ta kontakt angående betaling. Etter de 7 dagene vil det bli utstedt prikker.

Retningslinjer for oppførsel

Når bedrifter velger å holde arrangementer med Abakus, så gjør de det for å komme i kontakt med våre studenter. Under arrangementet ønsker bedriftene å vise at de er en aktuell arbeidsplass, og på samme måte må vi vise at vi er en aktuell målgruppe for rekruttering. Gode holdninger og interesserte studenter gir bedriften et bedre inntrykk av besøket. Følgelig vil bedriftene være mer interesserte i å komme tilbake til Abakus for å profilere seg overfor oss. 

 • Hvis det er bespisning under arrangement bør en oppføre seg som om man selv dro ut for å spise. Dette innebærer å vise god folkeskikk, og å oppføre seg som “folk flest”.

 • Hvis noen oppfører seg upassende på et arrangement vil vi, i den grad det er mulig, henvende oss til vedkommende og konfrontere dem med det vi mener er dårlig oppførsel, enten under eller i etterkant av arrangementet.

Oppførsel som oppleves av arrangør som uakseptabel vil kunne få konsekvenser. Arrangør har rett til å vurdere og utøve sanksjoner dersom det vurderes som nødvendig eller hensiktsmessig. Om ikke man retter seg etter saklige pålegg fra representant på gjeldende arrangement vil også konsekvenser bli vurdert.

Man er økonomisk ansvarlig for egen oppførsel under arrangementet. Dette innebærer, men er ikke begrenset til, spybøter, hærverk, stjeling og lignende. Som regel vil et lokale ta kontakt med arrangørene for oppgjør. Dersom man mottar et økonomisk krav fra arrangørene, på bakgrunn av oppførsel under arrangementet, er man pliktig til å betale innen 7 dager fra man mottar kravet. Dersom man ikke betaler vil vedkommende påføres sanksjoner, f.eks. i form av utestengelse. 

Sniking

Antallbegrensningene på Abakus‘ arrangementer er satt med god grunn og skal aldri overskrides. Det kan ha store konsekvenser for arrangementet, arrangerende komite og Abakus sitt videre tilbud. Å snike seg inn på arrangementer tolereres ikke. Sniking vil i minste grad føre til 3 prikker, økonomisk ansvar for eventuelle utgifter og potensielt lengre utestengelse fra Abakus’ arrangementer. 

Regler angående økonomisk oppgjør i ettertid gjelder likt som de under Retningslinjer for Oppførsel.

Spørreundersøkelse Påfølgende dag etter arrangementene våre kan det bli sendt ut en spørreundersøkelse. Det er ikke mulig å melde seg på Abakus' arrangementer før du har svart på spørreundersøkelsen.