Content banner
Skrevet av Elena Willmann 4. des. 2023 kl. 10:52

I 2020 ble det utarbeidet en strategi av Hovedstyret 20/21, med formål om å være en grov og langsiktig plan over tre år, slik at Hovedstyret har noe konkret å jobbe etter. Den var basert på data om trivsel, og styrker og svakheter i Abakus, og bestod av utfordringer, føringer og tiltak. Strategien ble revidert året etter av Hovedstyret 21/22, da de mente det ble lagt for konkrete føringer for hvordan man skulle oppnå målene. Den reviderte strategien har blitt stående siden, og består av de samme utfordringene, men færre og bredere føringer.

Strategien er ment å være et hjelpemiddel for Hovedstyret, men hvert HS står fritt til å følge den, forkaste den, revidere den eller utarbeide en ny. Den har siden 2020 blitt revidert én gang, og nå har det gått tre år siden den først ble opprettet. Hovedstyret 23/24 har derfor bestemt seg for å vurdere strategien på nytt.

Da Hovedstyret 23/24 satt seg ned og skulle starte revideringen av strategien, besluttet vi raskt at vi ikke ønsket å endre mye på den. Dette er fordi vi fremdeles mener at utfordringene ikke er løst, i tillegg til at det er utfordringer vi ønsker å jobbe videre med. Utfordringene i strategien er der for å sørge for at alle abakuler trives i linjeforeningen og på NTNU, man skal ha relasjoner på tvers av trinn og studieprogram samt at man skal føle tilhørighet. Dette er ikke nådd, og derfor forblir utfordringene. 

Utfordringene vi tar med oss er:

 • Hvordan skal Abakus sikre trivsel blant abakuler?

 • Hvordan kan Abakus være en enhetlig linjeforening?

I revideringen som Hovedstyret 21/22 gjorde, ble antallet føringer kuttet ned fra syv til fem. De fem føringene som forble, er føringer vi ønsker å beholde. Disse føringene mener vi fremdeles kan bidra til å nå utfordringene. Føringene er i tillegg noe som Abakus streber etter å være, og noe vi føler står i fokus i Abakus. Å fjerne en føring vil gjøre det vanskeligere å finne konkrete tiltak for å nå utfordringene. Disse føringene er noe vi også føler allerede arbeides med, så ved å fjerne dem fra strategien, er vi redd for at temaet nedprioriteres og vi ikke kan se resultatet som kunne ha blitt nådd. En endring vi derimot gjør, er å endre fra føringer til mål. Dette er fordi vi oppfatter at føringer er noe man skal gjøre, og mål er noe man ønsker skal oppnås. Strategien er en plan, ikke regler. 

Målene vi tar med oss er:

 • Vi skal inkludere ikke-abakom bedre

 • Vi skal skape et godt klassemiljø

 • Vi skal ha tilbud som fanger bredt

 • Vi skal øke kjennskap på tvers av studieretning

 • Vi skal samarbeide mer med instituttet og fakultetet

Her kunne vi sagt oss ferdig og bestemt at dette skal være Hovedstyret sin strategi, men vi føler at Abakus står overfor et annet problem som vi ønsker å løse: nemlig bærekraft. Verden er stadig i endring på flere ulike områder: økonomisk, sosialt og miljø. Selv om Abakus gjør mye for å bevare disse områdene, oppfatter vi at det flere steder det ikke oppnås, og dette er en utfordring vi ønsker å ta tak i. Bærekraft er allerede en del av Abakus sin visjon, og sier at “vi skal drive en linjeforening for nåværende og fremtidig abakuler”. For at dette skal nås ønsker vi å inkludere det som en utfordring. Vi opplever alle verdens endringer i større eller mindre grad, og vi opplever det derfor hensiktsmessig å sette fokus på denne utfordringen nå, og ikke når det er for sent for Abakus og Hovedstyret å ta tak i. Abakus er en stor linjeforening som skal drives for nåværende og fremtidige abakuler. Et økt fokus på bærekraft er ønsket da det gagner enhver abakule samtidig som det er appellerende i arbeidsmarkedet og mot institusjonene på NTNU som vi samarbeider med.

Vi introduserer derfor utfordringen:

 • Hvordan skal Abakus være en bærekraftig linjeforening?

For å nå en utfordring, må man sette et mål for hva Abakus og Hovedstyret kan jobbe for. Fra den tidligere strategien lærte vi at mange føringer ikke nødvendigvis gjorde det lettere å nå utfordringene, så vi ønsket å holde dette veldig konkret og rett på sak. 

Målet vi legger til er:

 • Vi skal ta bærekraftige valg.

Ved å skulle ta bærekraftige valg, er man nødt til å tenke mer på konsekvensene av valget man tar. Hva vil dette medbringe økonomisk, sosialt eller for miljøet, og er valget bærekraftig for Abakus? Dette er det selvfølgelig vanskelig å ha en fasit på, og dette anerkjenner Hovedstyret. Vi håper derimot at ved å sette fokus på dette målet, vil det føre til at fremtidige valg tas mer hensiktsmessig. Noe som vil gjøre Abakus blir mer bærekraftig i lengden. 

Samlede utfordringer i strategien 23/24 er:

 • Hvordan skal Abakus sikre trivsel blant abakuler?

 • Hvordan kan Abakus være en enhetlig linjeforening?

 • Hvordan skal Abakus være en bærekraftig linjeforening?

Samlede mål i strategien 23/24 er:

 • Vi skal inkludere ikke-abakom bedre

 • Vi skal skape et godt klassemiljø

 • Vi skal ha tilbud som fanger bredt

 • Vi skal øke kjennskap på tvers av studieretning

 • Vi skal samarbeide mer med instituttet og fakultetet

 • Vi skal ta bærekraftige valg

Det kan være vanskelig å forstå hvorfor vi trenger en strategi. Er ikke Abakus bra nok som det er? Om strategien faktisk har noe verdi er vanskelig å si så tidlig, da den bare har eksistert i tre år. Målene som settes nå er heller ikke nye for Abakus. Disse er allerede mål som jobbes med i flere deler av linjeforeningen. Dette vil altså ikke medbringe store endringer i drift, men vil fungere som en felles påminnelse. Men uavhengig av dette oppfatter Hovedstyret at det er nyttig å ha noen konkrete utfordringer å jobbe etter, og ha noen samlede mål hele Abakus kan jobbe for. ❤️
9
:heart:
🤯
3
:exploding_head:
👸
2
:princess:
🤬
1
:symbols_over_mouth:
🤪
1
:zany:

Kommentarer

Vennligst logg inn for å kommentere