image
Skrevet av Erling Nesset13. sep. 2020 kl. 16:00

I våres begynte Hovedstyret prosessen med å lage en strategi. Strategi tenker du vel, hva er det? En strategi er en grov og langsiktig plan, som i vårt tilfelle er hvilke utfordringer som vi ønsker Abakus skal jobbe med. Så er spørsmålet hvorfor trenger Abakus en strategi, er ikke alt ganske greit? Grunnen til at Hovedstyret gikk inn for å utarbeide en strategi var for at Abakus skulle kunne jobbe med store problemer som involverte hele organisasjonen, og som ikke kunne løses på komiténivå. I tillegg ønsket vi å ha et holdepunkt for hva det er vi ønsket Abakus skulle jobbe med, så komiteene ikke gikk i vidt forskjellige retninger, samt noe de neste styrene kunne bruke i sin periode.

Nå sitter det kanskje noen der ute og spør seg om Abakus ikke hadde en visjon og noen verdier som kunne brukes til nettopp det vi nevnte over. Det er et veldig godt poeng, men om man kikker litt nærmere på hva visjonen og verdiene inneholder, oppdager man at det ikke er lett å bli klok på hva det er Abakus skal jobbe med ved å kun se på dem. Visjonen sier hvor vi mener Abakus skal tilstrebe å være, men om man forsøker å leve opp til den ender man fort opp med å prøve å fikse alle problemene til Abakus på en gang. Strategien sier hvilke problemer man skal forsøke å løse. Abakus sine verdier er viktige å ha, men de er nyttigere for å finne ut hva som er galt enn hva som er riktig. Dersom man skal på biltur er strategien en GPS som sier hvor vi skal, mens verdiene er varsellampene som blinker når noe er galt .  

Så skulle arbeidsprosessen begynne. Hovedstyret begynte med å hente inn så mye  informasjon som vi kunne. Vi intervjuet abakuler fra ulike årstrinn, linjer, kjønn og interesser om hvordan de hadde det på skolen. I tillegg ønsket vi informasjon fra komiteene om hva de mente var de største utfordringene til Abakus. Her anbefalte vi dem å bruke en SWOT-analyse, som er en veldig fancy måte å si at de skal finne styrker og svakheter på. Mer informasjon om SWOT-analyse finner dere her. Vi brukte også data fra tidligere trivselsundersøkelser og andre undersøkelser fra abakus.no, samt rapporten til Abakus 2020. 

Etter å ha funnet all denne informasjonen, var det på tide å få litt orden i sakene og se gjennom funnene våre. Det vi kom fram til var: 

 • Enkelte abakuler føler ikke til tilhørighet til linjeforeningen 

 • Lite kjennskap og samhold på tvers av linjene 

 • Datateknologi har en liten klasse-følelse

 • Det mangler arealer for leseplass

 • Savn etter lavterskel-arrangementer på ettermiddagen, samt arrangerte kollokviegrupper 

Ut i fra dette, kom vi frem til at Abakus hadde to strategiske utfordringer vi ønsket å jobbe med. Disse var: 

 • Hvordan kan Abakus sikre trivselen blant abakuler?

 • Hvordan kan Abakus bli en enhetlig linjeforening?

Det kan virke som om disse utfordringene lider av samme problem som visjonen til Abakus, nemlig at man kan bruke dem til å rettferdiggjøre de aller fleste tiltak. Likevel begrenser de hva det er vi ønsker Abakus skal jobbe med.

Det er vel greit å vite hvilke utfordringer man har, men for å komme videre må man vite hva man skal gjøre med dem. Her kan det være fristende å hoppe rett inn i å finne tiltak for å fikse det, men akkurat som når en sier at det ikke er så langt gå, så bør man ta seg et steg tilbake. Derfor gikk Hovedstyret inn for å lage noen føringer som skulle vise akkurat hvor vi skulle sette inn tiltak. Det som menes med en føring her er noe som viser hvor man vil sette inn tiltak, men som ikke er et tiltak i seg selv. Et eksempel er føringen om å ha arrangementer som fanger bredt. Dette er ikke et tiltak, da det ikke sier noe om hva man bør gjøre for å ha arrangementer som fanger bredt, men det gjør jobben med å lage gode tiltak mye lettere. Føringene vi kom frem til var: 

 • Bedre inkludering av ikke-Abakom

 • Skaffe arealer der alle abakuler ønsker å være

 • Skape et godt klassemiljø

 • Ha arrangementer som fanger bredt

 • God kvalitet på tilbud for å engasjere seg i Abakus

 • Kjennskap på tvers av studieretninger fra start

 • Bedre samarbeid mellom instituttene IIK og IDI

Ut i fra føringene vi kom frem til, har vi kommet frem til 5 tiltak. Tiltakene prøver å gi konkrete løsninger til de strategiske utfordringene. Videre i artikkelen kommer vi til å bruke ord som objective og key result. Dette er igjen en vanskeligere måte å si noe på, og i denne omgang mener vi mål og delmål. 

Opprette en gruppe som har ansvar for klassearrangementer Objective 1:  Opprette en gruppe som har ansvar for klassearrangementer 

 • Key result 1: Opprette en gruppe som har ansvar for klassearrangementer for hver klasse. 

 • Key result 2: Ha et organisert arrangement for hver klasse i løpet av semesteret. 

Styrke tilbudet for lavterskel-arrangementer 

Objective: Treffe flere målgrupper innenfor Abakus med våre arrangementer 

 • Key result 1: Involvere 3 interessegrupper hvert semester i lavterskel-arrangementer.

 • Key result 2: Ha en spørreundersøkelse en gang i semesteret, der abakuler kan komme med forslag til lavterskel-arrangementer.

Objective: Sikre kontinuitet i lavterskel-arrangementer 

 • Key result 1: Arrangere en frokost for abakuler en gang i måneden.

 • Key result 2: Arrangere en quiz i måneden gjennom semesteret.

Øke kontinuiteten, kvaliteten og aktivitetsnivået i interessegruppene

Objective: Tilrettelegge for at det skal være enkelt å arrangere ting innad i interessegruppene, samt søke om penger

 • Key result 1: Hver komite skal ha gjort 2 oppdrag for en eller flere interessegrupper.

 • Key result 2: backup skal bruke opp pengepotten sin til interessegrupper.

Objective: Gi interessegrupper mer motivasjon ved økt synlighet og at flere melder seg inn 

 • Key result 1: 100% av de som svarer på trivselsundersøkelsen skal si at de kjenner til interessegrupper som et tilbud. 

 • Key result 2: Bleste for arrangementer som ikke er i regi av Abakom.

Tilrettelegging for faglig kunnskapsdeling og kompetanseøkning 

Objective: Tilrettelegging for faglig kunnskapsdeling og kompetanseøkning

 • Key result 1: Arrangere leksehjelp med fokus på 1. klassingene, og være pådriver til å arrangere kollokviegrupper.

 • Key result 2: Arrangere lavterskelarrangementer der abakuler kan få økt teknisk kompetanse.

 • Key result 3: Tilrettelegge for kollokviegrupper ved å ha et påmeldingskjema, samt et fordelingssystem. 

Forbedre samarbeidet med IDI, IIK og IE

Objective: Skape kontinuitet i samarbeidet mellom Abakus og IDI, IIK og IE

 • Key result 1: Et møte i semesteret med representanter fra instituttetene og fakultetet. 

 • Key result 2: Ha en forventningsavklaring/sette felles mål for hvert semester med representantene og HS: 

 • Key result 3: Ha et ferdigstilt erfaringsskriv om samarbeidet mellom Abakus, IDI, IIK og IE. 

 • Key result 4: Bedpres med IDI og/eller IIK.abakus
hs
:+1:
👍
6
:man_student:
👨‍🎓
5

Kommentarer

Vennligst logg inn.