image
Skrevet av Regine Ruud11. juni 2019 kl. 08:10
Dette er et informasjonsskriv til IT-studenter over hele landet fra deres respektive linjeforeninger. Det gjelder et tiltak som linjeforeningene sammen har bestemt seg for å gjennomføre for å bedre søknadsperioden til sommerjobb som foregår i starten av hvert høstsemester. En liknende mail er sendt ut til alle bedrifter vi samarbeider med, og vi håper du tar deg til til å lese gjennom skrivet da det i høyeste grad angår deg som skal søke sommerjobb i fremtiden.
Hva er FIF?
FIF (Forente IT-foreninger) er et forum for landets IT-foreninger for å diskutere saker som angår IT-studenter generelt. Her sitter Hovedstyret som representanter fra Abakus, sammen med blant andre Hovedstyret i Online, og styrene i IT-linjeforeninger fra resten av landet.
Bakgrunnen for tiltaket
De siste årene har man merket et økende press fra bedrifter på jobbfrister, hovedsakelig for sommerjobber, og hvordan disse blir flyttet tidligere og tidligere for hvert år. Enkelte bedrifter setter i dag frist for å søke sommerjobb så lenge som over et år i forveien, noe FIF mener er altfor tidlig. Det siste året har denne situasjonen vært oppe til diskusjon i FIF, og foreningene har nå, i samråd med samarbeidsbedrifter, bestemt seg for å gjøre et tiltak for å bedre situasjonen for alle parter.
Tiltaket
Fra høsten 2019 trer derfor følgende tiltak i kraft hos alle linjeforeningene i FIF:
  • Linjeforeningene publiserer ikke stillingsannonser for sommerjobb som har en søknadsfrist tidligere enn 1. oktober.
  • Bedriftene oppfordres til å ha minst en ukes svarfrist på jobbtilbud.
  • Linjeforeningene informerer sine studenter om tiltaket og gjennomføringen.
Hva betyr det for deg?
Det vil si at fra og med høsten 2019 kommer ingen stillingsannonser med frist før 1.oktober til å publiseres gjennom oss. Det vil også si at vi ønsker og forventer at alle våre samarbeidsbedrifter tilpasser seg dette for studentenes beste. Eventuelle tidligere frister du kommer over strider imot retningslinjer fra et samlet FIF. Vi håper og tror at du ser dette som et bra tiltak, og ønsker å stille deg bak avgjørelsen, da ditt standpunkt som student er viktig i saken.
Hensikten er at dere skal ha mer tid til å vurdere muligheter, skrive søknader, gjennomføre intervjuer og ta valg, og at prosessen ikke skal føles stressende og uryddig. Presset de siste årene har ført blant annet til at studentene ikke får tid til å tenke over hvor de vil søke, og de som får jobbtilbud føler seg presset til å signere før de har tatt et gjennomtenkt valg. Vi tror at en mindre hektisk søknadsprosess gagner både studentene og bedriftene. I praksis vil rekrutteringen foregå ganske likt som tidligere, for eksempel under itDAGENE, men vi forskyver prosessen til å vare lenger ut i semesteret.
Vi oppfordrer dere derfor til å ta dere god tid med søknadsprosessen, ikke la dere presse til å søke tidligere enn dere er komfortable med selv, og til å bruke muligheten til å be om lengre svarfrist for å kunne tenke gjennom eventuelle jobbtilbud dere får.
Hvis dere har noen spørsmål eller kommentarer er det bare å ta kontakt med noen i Interkom eller Hovedstyret, enten på mailinglister eller til enkeltpersoner på mail eller slack :)
På vegne av foreningene: Abakus (NTNU), Online (NTNU), TIHLDE (NTNU), Fagutvalget ved Institutt for Informatikk (UiB) , Navet (UiO), Cybernetisk Selskab (UiO), Tromsøstudentenes Dataforening (UiT), Beta (UiA), ISI (UiS)
Andre foreninger som støtter tiltaket: Omega (NTNU), Teknologiporten (NTNU), Hybrida (NTNU), itDAGENE (NTNU)
H3ULOL
BIU
interkom
bedrift
sommerjobb
fif

Kommentarer

Vennligst logg inn.