Hovedstyret page banner

Hovedstyret

Om Hovedstyret

Hovedstyret er Abakus høyeste organ etter generalforsamlingen og har ansvar for linjeforeningens daglige drift og styrer linjeforeningen i henhold statuttene og strategidokumentet.
I hovedstyret sitter Abakus sin leder, nestleder og økonomiansvarlig, som velges av generalforsamlingen. I tillegg sitter også de 8 andre komitelederne som velges innad i komiteene før generalforsamlingen.
Hovedstyrets oppgaver innebærer å setter opp budsjetter, holde kontakten med hovedsamarbeidspartneren til Abakus, fordele penger i linjeforeningen, holde kontakt med fakultetet og instituttene og representere Abakus utad ved forskjellige anledninger.
Hovedstyret er også et samlingspunkt for komiteene. Her møtes komitélederne for å diskuterer det de forskjellige komiteene driver med, samkjøre arrangementene så ingenting kolliderer og generelt drive Abakus fremover!
Hovedstyret godkjennes på generalforsamlingen i mars og sitter et år av gangen fra og med 15. april.

Kontaktinfo

Hovedstyret: abakus@abakus.no Leder: leder@abakus.no
Hovedstyret består av:
H3ULOL
BIU